.

Spoorzone Leeuwarden

Leeuwarden wil zich verder ontwikkelen tot sociaaleconomisch  centrum van Fryslân. De ambitie is onder andere om in Spoordok ontwikkelruimte te creëren voor de stad van de toekomst in samenhang met andere projecten en initiatieven in de spoorzone. Hiervoor worden ideeën ontwikkeld. Mede aanleiding hiervoor is de woningbouwopgave waar Leeuwarden voor staat. 

Goedwijs projectmanagement BV bracht in beeld hoe in de spoorzone van Leeuwarden, gezien de huidige en toekomstige  spoorfuncties en bestuurlijk uitgesproken ambities ontwikkelingsruimte worden gecreëerd voor de “stad van de toekomst”. Daarbij werd ook ingegaan op de onderlinge relaties tussen de acht ruimtelijke projecten die de gemeente heeft gedefinieerd binnen de spoorzone.

.

Leeuwarden heeft wensen om een spoorbrug te vervangen door een spooraquaduct, sporen op -1 brengen en om spoorfuncties op het emplacement uit te plaatsen naar andere locaties of om eventueel het emplacement geheel uit te plaatsen. Er zijn echter nog veel onzekerheden over nut, noodzaak, haalbaarheid en financierbaarheid.

Goedwijs projectmanagement BV voerde een stakeholderanalyse uit en verzorgde workshops waaruit bleek dat nog niet alle betrokken partijen op een lijn zitten. Daarnaast werden technische en financiële consequenties van de ambities op hoofdlijnen in kaart gebracht. Tevens werden voorstellen gedaan voor resterende onderzoeksopgaven en voor volgende processtappen. 

Het onderzoek van Goedwijs biedt de samenwerkende partijen, de gemeente, ProRail, NS, Arriva, het Rijk en de provincie een gedragen basis voor verdere samenwerking en onderzoek.

Opdrachtgever Gemeente Leeuwarden
Product Rapportage “Meer stad, meer reizigers, Spoorzone Leeuwarden, verkenning van samenhang tussen ambities en projecten”
Wanneer 2021